Nowa platforma
egzaminy online

ISO Online IKMJ.org

ZOBACZ!

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach:


g -

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Izabela Brzyska-Mazur Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości. z siedzibą os. Strusia 1A w Krakowie, , NIP: 866 157 79 30, tel +48 12 414 01 25, adres email: biuro@ikmj.com.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Produkty elektroniczne oraz usługi dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Sklep nie prowadzi sprzedaży osobom fizycznym posiadającym miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy produktu lub usługi.

4. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie wysyłając fakturę proforma, stanowiącą jedynie ofertę handlową. Faktura proforma nie jest fakturą VAT w rozumieniu Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn.zm.)

5. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym produkcie lub usłudze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka produktu lub usługi, termin i sposób dostawy.

7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

8. W przypadku zamówień produktów cyfrowych podczas składania zamówienia Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na dostarczenie produktów cyfrowych na wskazany podczas zamówienia adres e-mail.

9. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego produktu lub usługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem – wówczas Sklep wysyła zamówione produkty cyfrowe na adres e-mail wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta,

b) płatnością elektroniczną - szybkim przelewem lub kartą płatniczą - wówczas po pozytywnym zweryfikowaniu płatności produkty cyfrowe są udostępniane do 3 dni roboczych od zaksięgowania płatności.

c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2.  Po dokonaniu płatności klient otrzyma Fakturę VAT na adres e-mail wskazany przy składaniu zamówienia.

3. Sklep nie pobiera opłat dodatkowych za wysłanie produktów wysyłanych przez internet lub świadczonych usług.

4. Podane w sklepie ceny są cenami brutto zawierającymi 23% podatek VAT.

5. Warunkiem wysłania produktu lub realizacji usługi jest zapłata za zamówienie.

§4

Dostarczenie produktu elektronicznego / usługi

1. Zamówione produkty elektroniczne są wysyłane przez Sklep jedynie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia. Sklep nie wysyła produktów na nośnikach danych ani w postaci papierowej, z wyjątkiem wydruków świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, dyplomów lub innych dokumentów, jeżeli ich przesłanie jest zdefiniowane w opisie nabywanego produktu. W takim przypadku warunki wysyłki są zdefiniowane w opisie produktu.

2. Zamówione usługi są świadczone online lub na miejscu u Klienta:

a) w przypadku produktów cyfrowych, pliki są udostępniane do 3 dni roboczych po zaksięgowaniu płatności za zamówienie,

b) czas świadczenia usługi zostanie uzgodniony z Klientem w terminie 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności dokonanej za zamówienie.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż przedpłata, termin udostępnienia produktów cyfrowych lub rozpoczęcia świadczenia usługi wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Warunki techniczne

1. Wymagania techniczne dla klienta:

a) stabilny dostęp do Internetu,

b) pakiet Microsoft Office zawierający: MS Excell, MS Word, MS Power Point

c) programy otwierające formaty plików .pdf, .zip oraz plików multimedialnych

2. Klient oświadcza, że spełnia warunki techniczne.

3. Sklep nie bierze odpowiedzialności za błędy w produktach elektronicznych w przypadku użycia przez Klienta oprogramowania innego niż podane w pkt 1a), 1b) i 1 c)

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie art. 27 Ustawy prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. z późn. zm. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od potwierdzenia zamówienia, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ust. 13 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj.
a) w zakresie świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług)
b) w zakresie zakupu produktów elektronicznych, jeśli pobranie udostępnionych plików nastąpiło przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

4. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, produkt nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

5. Sklep po skutecznym odstąpieniu od umowy przez Klienta, zwraca mu zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia (jeśli takowe wystąpiły). Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

§7

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu (faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności zamówionego produktu lub usługi z umową Klient powinien zgłosić reklamację pisemnie wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z udostępnieniem Klientowi nowego produktu elektronicznego lub ponownego świadczenia usługi bądź usunięcia niezgodności, koszty ponosi Sklep.

5. Podstawą do reklamacji nie mogą być:

a) Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o produktach i usługach (np. kolorów),

b) Problemy z produktem elektronicznym lub wyświadczeniem usługi, które wystąpiły w skutek użycia oprogramowania innego niż podane w §5 Warunki techniczne.

§8

Polityka zwrotów

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. z późn. zm. Klient może dokonać zwrotu produktu cyfrowego.

2. Zwrot produktu cyfrowego może nastąpić tylko w przypadku:

a) pisemnego poinformowania Sklepu o zwrocie produktu cyfrowego oraz sposobie zwrotu płatności oraz

b) jedynie przed pobraniem udostępnionych w Sklepie plików. 

3. W przypadku zwrotu produktu cyfrowego Sklep zwraca Klientowi wartość zamówienia w terminie 30 dni od pisemnego poinformowania Sklepu o zwrocie w sposób ustalony z Klientem.

§9 

Administracja sklepem

1. W Sklepie obowiązuje zakaz umieszczania treści obraźliwych lub nielegalnych.

2. Klient nie może wprowadzać treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami lub powszechnie uważanych za obraźliwe.

3. Wpisy obraźliwe lub niezgodne z prawem i ogólnie panującymi normami społecznymi będą usuwane przez administratora Sklepu.

§10

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.).

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego poprzez zapisanie się na newsletter.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

4. Sklep nie udostępnia danych osobom trzecim a zgromadzone podczas zamówienia dane służą jedynie czynnościom finansowo-podatkowym.

5. Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje: Politykę Prywatności oraz Poitykę Plików Cookie.

§11

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów produktów i usług) bez pisemnej zgody Sklepu zgodnie z Licencją IKMJ

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl